User Tools


คลังกลางความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานราชการ

ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้ออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. (ขออภัยในความไม่สะดวก อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล)

คลังกลางความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานราชการ (OCSC Wiki) จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด ในรูปแบบวิกิ (Wiki) เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในสำนักงาน ก.พ. ให้ขยายสู่วงกว้างมากขึ้น และเป็นข้อมูลอ้างอิง ที่เชื่อถือได้ ในการปฏิบัติงานราชการ โดยในระยะแรก ได้รวบรวมองค์ความรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่

  1. พระบรมราโชวาท
  2. องค์ความรู้สำหรับข้าราชการใหม่
  3. องค์ความรู้สำหรับข้าราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  4. องค์ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับข้าราชการพลเรือน
  5. ฐานข้อมูลห้องสมุดสำนักงาน ก.พ.

ท่านสามารถใช้ search bar ในการค้นหาข้อมูล หรือใช้สารบัญหมวดหมู่ หรือ การจัดกลุ่มโดย tag

แนะนำหมวดหมู่

องค์ความรู้ตามหมวดหมู่
พระบรมราโชวาท พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9
ข้าราชการใหม่ องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการใหม่
นักทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้สำหรับนักทรัพยากรบุคคล
ห้องสมุด ก.พ. ฐานข้อมูลห้องสมุดสำนักงาน ก.พ.
องค์ความรู้กฎหมาย องค์ความรู้ด้านกฎหมาย
คลังหนังสือเวียน คลังหนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ.
บริการด้านไอซีที งานบริการด้านไอซีที
WIki support ช่วยเหลือสำหรับนักเขียน Wiki มือใหม่

10 หน้าที่มีผู้เข้าชมสูงสุด

รายการแท็ก (tagCloud)

hr infographic ก.พ.ค กฎหมายลำดับรอง_กฎ_ก.พ._พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_กฎ_ก.พ.ค._พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_ประกาศ_ก.พ._พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_พระราชกฤษฎีกา_พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_ระเบียบ_ก.พ._พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_ระเบียบ_ก.พ.ค._พ.ร.บ._2551 กระแสคนกระแสโลก กลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน กลุ่มห้องสมุด การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยาบุคคล กำลังคนคุณภาพ ข้าราชการ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการใหม่ คต คู่มือ จดหมายเหตุสำนักงาน_ก.พ จริยธรรม ช่วยเหลือ ดิจิทัล ทุนรัฐบาล นักทรัพยากรบุคคล นักเรียนทุนรัฐบาล นิติกร บริการด้านไอซีที พ.ร.บ._2551 พื้นฐาน_hrm ร้องทุกข์ วินัยข้าราชการ ศจ ศบส ศสส ศูนย์นักบริหารระดับสูง สตค สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สพข สพค สมว สรรหาและเลือกสรร สวพ สำนักงาน_ก.พ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน หนังสือเวียน องค์ความรู้กฎหมาย อุทธรณ์

หน้าที่เพิ่มล่าสุด

ทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 2018/03/16 16:57 thachakrit
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ HRD e-Learning 2018/03/16 16:54 thachakrit
ข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องพัฒนาอะไรบ้าง ? 2018/03/16 16:23 thachakrit
หลักสูตรพัฒนาจริยธรรมข้าราชการตามแผนบูรณาการของสำนักงาน ป.ป.ช. 2018/03/16 13:26 วิภาวิน แสงรัตน์
ว 8/2554 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 2018/03/16 11:47 ดารณี
ว 6/2554 เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินการกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 2018/03/16 11:40 ดารณี
ว 5/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2018/03/16 11:32 ดารณี
ว 3/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 2018/03/16 10:59 ดารณี
ว 1/2554 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง 2018/03/16 10:45 ดารณี
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 2018/03/16 10:25 ดารณี

เปลี่ยนแปลงล่าสุด

เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ HRD e-Learning 2018/03/16 17:02 จำเรียง
ทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 2018/03/16 17:02 จำเรียง
ข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องพัฒนาอะไรบ้าง ? 2018/03/16 17:01 จำเรียง
ทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ   thachakrit
e learning   thachakrit
ข้าราชการบรรจุใหม่ต้องพัฒนาอะไรบ้าง   thachakrit
หลักสูตรพัฒนาจริยธรรมข้าราชการตามแผนบูรณาการของสำนักงาน ป.ป.ช. 2018/03/16 14:07 วิภาวิน แสงรัตน์
ว 8/2554 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 2018/03/16 12:20 ดารณี
ว 6/2554 เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินการกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 2018/03/16 11:46 ดารณี
ว 5/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2018/03/16 11:39 ดารณี

OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR