กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่