การดูแลจัดการศึกษานักเรียนในต่างประเทศ

รายละเอียด : เป็น Infographic สรุปการดูแลจัดการศึกษานักเรียนในต่างประเทศของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.)
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป นักศึกษา นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ