OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

การเตรียมความพร้อมเมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับ

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับ

กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่

การบริหารทรัพยากรบุคคล/กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ.txt · Last modified: 2018/03/21 13:42 by jumrieng