กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.สามัญ

รายละเอียด : เป็น Infographic ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และลักษณะต้องห้ามของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.สามัญ
กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง