OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่

การบริหารทรัพยากรบุคคล/การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ.txt · Last modified: 2018/07/09 15:50 by jumrieng