ถาม-ตอบ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เป็นหนังสือที่สำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือและแนวทางที่จะสร้างความกระจ่างเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ให้ส่วนราชการและจังหวัดในการดำเนินการตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ)

ดาวน์โหลด ถาม-ตอบ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ