การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

รายละเอียด : เป็นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการของส่วนราชการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 10 ขั้นตอน ตามช่วงเวลาในแต่ละรอบการประเมิน
กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง