การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ประเภทอำนวยการ

รายละเอียด : เป็น Infographic ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการ