การเตรียมกำลังคนภาครัฐเพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุ

รายละเอียด : เป็น Motion Graphic ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเตรียมกำลังคนภาครัฐเพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการพลเรือนสามัญ