การแต่งตั้งประเภทบริหาร ระดับต้น

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตาม ว9/44

กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล