คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

สํานักงาน ก.พ. ได้จัดทําคู่มือประกอบการกําหนดตําแหน่งและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อให้ข้าราชการของส่วนราชการได้ใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดตําแหน้งและค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

คู่มือประกอบการกําหนดตําแหน่งและการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการที่สํานักงาน ก.พ. จัดทําในครั้งนี้ประกอบด้วย

  1. คู่มือการวิเคราะห์งาน
  2. คู่มือการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน
  3. คู่มือการวิเคราะห์อัตรากําลังของส่วนราชการ
  4. คู่มือการกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสําหรับตําแหน่ง

คู่มือดังกล่าวข้างต้นจะมีการอธิบายรายละเอียดการดําเนินการในแต่ละขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และมีฟอร์มในการจัดทําตลอดจนคําอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติสามารถนําไปปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได่

นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ยังได้จัดทําคู่มือสมรรถนะข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นคู่มือที่อธิบาย คู้มือชุดนี้ประกอบด้วย

  • คู่มือสมรรถนะหลัก
  • คู่มือสมรรถนะทางการบริหาร
  • คู่มือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ซึ่งสามารถนําไปประกอบคู่มือการกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะสําหรับตําแหน่ง สํานักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าส่วนราชการสามารถที่จะเลือกใช้คู่มือประกอบการกําหนดตําแหน่งและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการทั้ง 7 เล่ม สําหรับการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อชุด คู่มือประกอบการกําหนดตําแหน่งและการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการ
จำนวนคู่มือในชุด 7 เล่ม
หน่วยงาน สำนักงาน ก.พ.
หน่วยงานภายใน สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
วันที่ตีพิมพ์ พฤศจิกายน 2553