ขั้นตอนการสมัครสอบทุนรัฐบาล

รายละเอียด : Infographic 5 ขั้นตอนการสมัครสอบทุนรัฐบาล ตั้งแต่ การศึกษาประกาศรับสมัคร จนถึง การเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ นักทรัพยากรบุคคล ข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง ประชาชน

คลิกที่ภาพเพื่อแสดงภาพใหญ่