OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:พื้นฐาน_hrm:ข้าราชการใหม่_the_learning_journey

ข้าราชการใหม่ The Learning Journey

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่เพื่อให้มีองค์ความรู้และทักษะที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ นักทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล/พื้นฐาน_hrm/ข้าราชการใหม่_the_learning_journey.txt · Last modified: 2018/03/21 13:33 by jumrieng