ข้าราชการใหม่ The Learning Journey

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่เพื่อให้มีองค์ความรู้และทักษะที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ นักทรัพยากรบุคคล