ทำอย่างไรให้ได้เลื่อนเงินเดือน

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สรุปจากหลักเกณฑ์ข้อ 8 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ นักทรัพยากรบุคคล ข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง


OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR