โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับหลักประพฤติปฏิบัติที่ข้าราชการพึงยึดถือ และการเรียนรู้ ใน 3 หัวข้อหลักตามศาสตร์พระราชา

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ และข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง


OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR