ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่น 14

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System – HiPPS) รุ่น 14 และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร


OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR