รู้จักสำนักงาน ก.พ.

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ. ซึ่งครอบคลุมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสำนักงาน รวมถึงภารกิจหลักภายใต้ความรับผิดชอบ