OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:รู้จักสำนักงาน_ก.พ

รู้จักสำนักงาน ก.พ.

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ. ซึ่งครอบคลุมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสำนักงาน รวมถึงภารกิจหลักภายใต้ความรับผิดชอบ

การบริหารทรัพยากรบุคคล/รู้จักสำนักงาน_ก.พ.txt · Last modified: 2018/01/19 17:11 by jumrieng