สวัสดิการภายใน VS สวัสดิการเชิงธุรกิจ

รายละเอียด : ความหมายของการจัดสวัสดิการภายในและสวัสดิการเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งการเปรียบเทียบลักษณะและการดำเนินการของการจัดสวัสดิการทั้ง 2 ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง