OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:สวัสดิการภายใน_vs_สวัสดิการเชิงธุรกิจ

สวัสดิการภายใน VS สวัสดิการเชิงธุรกิจ

รายละเอียด : ความหมายของการจัดสวัสดิการภายในและสวัสดิการเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งการเปรียบเทียบลักษณะและการดำเนินการของการจัดสวัสดิการทั้ง 2 ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง

การบริหารทรัพยากรบุคคล/สวัสดิการภายใน_vs_สวัสดิการเชิงธุรกิจ.txt · Last modified: 2018/03/14 16:57 by nongmai