ความแตกต่างระหว่างเรื่องอุทธรณ์กับเรื่องร้องทุกข์

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการพลเรือนสามัญ นักทรัพยากรบุคคล นิติกร ข้าราชการบรรจุใหม่


OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR