OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:อุทธรณ์ร้องทุกข์:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม:คลังความรู้:หนังสือ:คู่มือ_ก.พ.ค._ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม

คู่มือ ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม

สรุปสาระสำคัญ เล่มที่ 1

ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยนำเสนอข้อมูลคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ทั้งเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่สำคัญ และเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา สำหรับข้าราชการพลเรือนได้ใช้เป็นอุทธาหรณ์สอนใจมิหใกระทำผิดจนต้องถูกลงโทษทางวินัย และยังใช้เป็นแนวทางเพื่อบรรเทาความทุกข์คับข้องใจอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา อันนำไปสู่สาเหตุแห่งการร้องทุกข์ รวมถึงนำเสนอสาระสำคัญในการเสนอแนะการทำงานในภาครัฐตามระบบคุณธรรมโดยเฉพาะข้อเสนอเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างและการทุจริตคอรับปชั่นในภาคราชการ

ไฟล์: ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่มที่ 1

สรุปสาระสำคัญ เล่มที่ 2

ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยนำเสนอข้อมูลคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ทั้งเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยได้เลือกสรรตัวอย่างอุทธรณ์ตั้งแต่ กรณีอุทธรณ์ที่ฟังขึ้นและให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษ อุทธรณ์คำสั่งลงโทษที่มาจาก ป.ป.ช. ชี้มูล อุทธรณ์ที่ฟังไม่ขึ้นวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ อุทธรณ์ที่สั่งจำหน่ายออกไปไม่รับไว้พิจารณา และอุทธรณ์กรณีที่กระทำผิดเชิงจริยธรรม รวมถึงตัวอย่างกรณีร้องทุกข์ ได้แก่ กรณีร้องทุกข์ที่ฟังขึ้น ร้องทุกข์ที่ฟังไม่ขึ้น ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับฝ่ายการเมือง ร้องทุกข์ที่ ก.พ.ค. สั้งให้แก้ไขบางส่วน และร้องทุกข์ที่ ก.พ.ค. ไม่รับไว้พิจารณา

ไฟล์: ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่มที่ 2

สรุปสาระสำคัญ เล่มที่ 3

ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยนำเสนอข้อมูลคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ทั้งเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ่งวินิจฉัยแล้ว แบ่งเป็น กรณีอุทธรณ์ 17 กรณี และกรณีร้องทุกข์ 9 กรณี

ไฟล์: ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่มที่ 3

สรุปสาระสำคัญ เล่มที่ 4

ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยนำเสนอข้อมูลคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ทั้งเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ่งวินิจฉัยแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาจัดทำในรูปแบบของการย่อคำวินิจฉัย เพื่อให้เกิดความกะทัดรัด น่าสนใจ แบ่งเป็น ภาคอุทธรณ์ ทั้งกรณีอุทธรณ์ฟังขึ้น และกรณีอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น และภาคร้องทุกข์ ทั้งกรณีร้องทุกข์ฟังขึ้น และกรณีร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น

ไฟล์: ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่มที่ 4

สรุปสาระสำคัญ เล่มที่ 5

ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยนำเสนอข้อมูลคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ทั้งเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ่งวินิจฉัยแล้วเสร็จมาจัดทำในรูปแบบของการย่อคำวินิจฉัย เพื่อให้เกิดความกะทัดรัด น่าสนใจ แบ่งเป็น ภาคอุทธรณ์ ทั้งกรณีอุทธรณ์ฟังขึ้น และกรณีอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น และภาคร้องทุกข์ ทั้งกรณีร้องทุกข์ฟังขึ้น และกรณีร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น

ไฟล์: ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่มที่ 5

สรุปสาระสำคัญ เล่มที่ 6

ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยนำเสนอช้อมูลคำวินิจฉัยที่น่าสนใจที่ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จ ตั้งแต่กรกฎาคม 2557 - ธันวาคม 2558 จำนวน 10 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องอุทธรณ์ 5 เรื่อง และเรื่องร้องทุกข์ 5 เรื่อง ให้เป็นเรื่องสั้นที่สนุก น่าติดตาม เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน และได้รับสาระความรู้ไปในคราวเดียวกัน

ไฟล์: ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่มที่ 6

การบริหารทรัพยากรบุคคล/อุทธรณ์ร้องทุกข์/การพิทักษ์ระบบคุณธรรม/คลังความรู้/หนังสือ/คู่มือ_ก.พ.ค._ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม.txt · Last modified: 2017/08/30 18:55 by nititham.p