OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:อุทธรณ์ร้องทุกข์:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม:อุทธรณ์:กรณีผู้อุทธรณ์ออกจากราชการหรือถึงแก่ความตายระหว่างพิจารณา

กรณีผู้อุทธรณ์ออกจากราชการหรือถึงแก่ความตายระหว่างพิจารณา

การที่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการในระหว่างพิจารณาวินิจฉัย

ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

กรณีผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์

ให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิของผู้นั้นจะมีคำขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์นั้น หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีคำขอเข้ามา โดยมีคำขอเข้ามาเอง หรือโดยองค์คณะวินิจฉัยเรียกเข้ามา เนื่องจากคู่กรณีในอุทธรณ์มีคำขอ ซึ่งการยื่นคำขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์ ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อองค์คณะวินิจฉัยภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตาย ถ้าไม่มีคำขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าว องค์คณะวินิจฉัยจะมีคำสั่งจำหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบก็ได้

การบริหารทรัพยากรบุคคล/อุทธรณ์ร้องทุกข์/การพิทักษ์ระบบคุณธรรม/อุทธรณ์/กรณีผู้อุทธรณ์ออกจากราชการหรือถึงแก่ความตายระหว่างพิจารณา.txt · Last modified: 2017/08/30 18:48 by nititham.p