กรณีผู้อุทธรณ์ออกจากราชการหรือถึงแก่ความตายระหว่างพิจารณา

การที่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการในระหว่างพิจารณาวินิจฉัย

ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

กรณีผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์

ให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิของผู้นั้นจะมีคำขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์นั้น หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีคำขอเข้ามา โดยมีคำขอเข้ามาเอง หรือโดยองค์คณะวินิจฉัยเรียกเข้ามา เนื่องจากคู่กรณีในอุทธรณ์มีคำขอ ซึ่งการยื่นคำขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์ ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อองค์คณะวินิจฉัยภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตาย ถ้าไม่มีคำขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าว องค์คณะวินิจฉัยจะมีคำสั่งจำหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบก็ได้


OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR