การถอนอุทธรณ์

อุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์อาจถอนอุทธรณ์ในเวลาใด ๆ ก่อนที่องค์คณะวินิจฉัยมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นก็ได้ และเมื่อมีการถอนอุทธรณ์แล้ว ให้องค์คณะวินิจฉัยอนุญาตและสั่งจำหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบ

การถอนอุทธรณ์มี 2 วิธี คือ

  1. ขอถอนอุทธรณ์โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
  2. ขอถอนอุทธรณ์ด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะวินิจฉัย โดยให้องค์คณะวินิจฉัยบันทึกไว้และให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน