OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:อุทธรณ์ร้องทุกข์:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม:อุทธรณ์:การอุทธรณ์แทนและการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
การบริหารทรัพยากรบุคคล:อุทธรณ์ร้องทุกข์:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม:อุทธรณ์:การอุทธรณ์แทนและการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน [2017/08/30 15:55]
nititham.p
การบริหารทรัพยากรบุคคล:อุทธรณ์ร้องทุกข์:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม:อุทธรณ์:การอุทธรณ์แทนและการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน [2017/08/30 15:57]
nititham.p [1.1 ทายาท]
Line 1: Line 1:
 ====== การอุทธรณ์แทนและการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน ====== ====== การอุทธรณ์แทนและการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน ======
  
-===== การอุทธรณ์แทน =====+===== การอุทธรณ์แทน =====
  
 บุคคลต่อไปนี้อุทธรณ์แทนผู้มีสิทธิอุทธรณ์ได้ บุคคลต่อไปนี้อุทธรณ์แทนผู้มีสิทธิอุทธรณ์ได้
-  -ทายาท ​ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ ​ ทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดของผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์แทนได้ ​ ในกรณีที่มีทายาทหลายคน ​ หรือทายาทเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ​ หากทายาทเหล่านั้นประสงค์จะอุทธรณ์แทน ​ ให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยความสามารถ มาเทียบเพื่อการใช้บังคับแล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  +==== 1.1 ทายาท ​==== 
-  -ทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ ​ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะมอบหมายให้ทนายความหรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ทำการอุทธรณ์แทนได้ด้วยเหตุจำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ​+ในกรณีที่ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ ​ ทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดของผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์แทนได้  ​ 
 +ในกรณีที่มีทายาทหลายคน ​ หรือทายาทเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ​ หากทายาทเหล่านั้นประสงค์จะอุทธรณ์แทน ​ ให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยความสามารถ มาเทียบเพื่อการใช้บังคับแล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  
 +==== 1.2 ทนายความ ​==== 
 +หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ ​ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะมอบหมายให้ทนายความหรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ทำการอุทธรณ์แทนได้ด้วยเหตุจำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ​
   *เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ด้วยตนเองได้   *เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ด้วยตนเองได้
   *อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาที่กำหนด  ​   *อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาที่กำหนด  ​
   *มีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่ ก.พ.ค. หรือองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นสมควร   *มีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่ ก.พ.ค. หรือองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นสมควร
  
-===== การดำเนินกระบวนพิจารณาแทน =====+===== การดำเนินกระบวนพิจารณาแทน =====
  
-      ​ผู้อุทธรณ์อาจมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็นผู้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในกระบวนการอุทธรณ์แทนผู้มีสิทธิอุทธรณ์ก็ได้ ​ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อน ​ และในการชี้แจงหรือให้ถ้อยคำต่อองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์หรือต่อกรรมการเจ้าของสำนวน ​ คู่กรณีมีสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาฟังการพิจารณาได้ +ผู้อุทธรณ์อาจมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็นผู้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในกระบวนการอุทธรณ์แทนผู้มีสิทธิอุทธรณ์ก็ได้ ​ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อน ​ และในการชี้แจงหรือให้ถ้อยคำต่อองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์หรือต่อกรรมการเจ้าของสำนวน ​ คู่กรณีมีสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาฟังการพิจารณาได้ 
-      อนึ่ง การมอบหมายให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบ และผู้รับมอบ ถ้าผู้มอบไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ​ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหรือแกงไดโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน ​ และให้มีหลักฐานแสดงตัวผู้ได้รับมอบหมายด้วย+ 
 +อนึ่ง การมอบหมายให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบ และผู้รับมอบ ถ้าผู้มอบไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ​ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหรือแกงไดโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน ​ และให้มีหลักฐานแสดงตัวผู้ได้รับมอบหมายด้วย
  
การบริหารทรัพยากรบุคคล/อุทธรณ์ร้องทุกข์/การพิทักษ์ระบบคุณธรรม/อุทธรณ์/การอุทธรณ์แทนและการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน.txt · Last modified: 2017/08/30 18:47 by nititham.p