OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:อุทธรณ์ร้องทุกข์:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม:อุทธรณ์:การอุทธรณ์แทนและการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน

Media Manager

Media Files

Files in การบริหารทรัพยากรบุคคล:motiongraphic

File

Date:
2019/08/22 16:09
Filename:
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน.mp4
Size:
14MB
References for:
motiongraphic
การบริหารทรัพยากรบุคคล/อุทธรณ์ร้องทุกข์/การพิทักษ์ระบบคุณธรรม/อุทธรณ์/การอุทธรณ์แทนและการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน.txt · Last modified: 2017/08/30 18:47 by nititham.p