OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:อุทธรณ์ร้องทุกข์:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม:อุทธรณ์:การอุทธรณ์แทนและการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน

Media Manager

Media Files

Files in สำนักงาน_ก.พ

File

Date:
2017/11/21 14:27
Filename:
front-itsm.jpg
Format:
JPEG
Size:
113KB
Width:
1184
Height:
1080
References for:
การแจ้งขอรับบริการด้านไอซีที
การบริหารทรัพยากรบุคคล/อุทธรณ์ร้องทุกข์/การพิทักษ์ระบบคุณธรรม/อุทธรณ์/การอุทธรณ์แทนและการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน.txt · Last modified: 2017/08/30 18:47 by nititham.p