กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายสุรพงษ์ วิชญกิตติ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ์ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
นายสุธา วิจักษณ์สุรการย์ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
นายอนุชา วงษ์บัณฑิตย์ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
นายทินกร ตุงคโสภา กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
นางสาวสุชฎา จันทรวงศ์ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
นายวิชิต กุลสินนิธิพงศ์ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
นายสิทธิศักดิ์ ไม้สนธิ์ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
นายชวรัตน์ รุกขพันธุ์ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
นางสาวจิตเรขา ช่างตีเหล็ก กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
นายสุวิทย์ อินทุรัตน์ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ว่าที่ร้อยตรี ศักดา ไกรลาสบวร กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
นายไพศาล เผือกพูลผล กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
นายสุวิชัย รักษ์รตนากร กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR