กรรมการ ก.พ.ค.

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายวชิร สงบพันธ์ ประธาน ก.พ.ค
นางศิริพร กิจเกื้อกูล กรรมการ ก.พ.ค.
นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ กรรมการ ก.พ.ค.
นายทองทวี พิมเสน กรรมการ ก.พ.ค.
นายพันธุ์เรือง พันธุหงส์ กรรมการ ก.พ.ค.
นายเจษฎา ประกอบทรัพย์ กรรมการ ก.พ.ค.
นายสุชาติ เวโรจน์ กรรมการ ก.พ.ค.

OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR