กรรมการ ก.พ.ค.

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายวชิร สงบพันธ์ ประธาน ก.พ.ค
นางศิริพร กิจเกื้อกูล กรรมการ ก.พ.ค.
นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ กรรมการ ก.พ.ค.
นายทองทวี พิมเสน กรรมการ ก.พ.ค.
นายพันธุ์เรือง พันธุหงส์ กรรมการ ก.พ.ค.
นายเจษฎา ประกอบทรัพย์ กรรมการ ก.พ.ค.
นายสุชาติ เวโรจน์ กรรมการ ก.พ.ค.