หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินประจำตำแหน่ง

รายละเอียด : เป็น Motion Graphic ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามข้อ 2 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการพลเรือนสามัญ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง