แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 1

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับทิศทางประเทศไทย แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จ และผลที่คาดว่าจะได้รับ