แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 2

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังต่อข้าราชการในประเด็นดังกล่าว มิติทักษะด้านดิจิทัล แนวทางการพัฒนา และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา