โครงสร้างกำลังคนภาครัฐเปลี่ยนไปอย่างไร?

รายละเอียด : เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มโครงสร้างกำลังคนภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล และข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง