การรับรองคุณวุฒิสาขาวิชาในระดับปริญญาของ ก.พ.

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิสาขาวิชาในระดับปริญญาของ ก.พ.
กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไป นักศึกษา ข้าราชการ