เอกสารเผยแพร่ด้านการสรรหาและเลือกสรร

ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดย การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยได้จัดทำคู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ และเผยแพร่ให้ส่วนราชการเมื่อปี 2557 ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รับข้อแนะนำจากส่วนราชการที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบกับปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันโดยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำ “คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน” ฉบับนี้ขึ้น โดยปรับปรุงจากคู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ฉบับปี 2557 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน และเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน เพื่อช่วยให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการสรรหาบุคคลโดยวิธี การสอบแข่งขันได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และสอดคล้องกับหลักการในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ส่วนราชการตามสมควร และหากมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคู่มือที่ควรเพิ่มเติม โปรดให้ข้อแนะนำไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคู่มือในโอกาสต่อไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

เรื่องเกี่ยวข้องอื่นๆ

Short URL