การใช้งานระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล

รายละเอียด : เป็น Infographic สรุปขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทุน นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านนักเรียนทุนของสำนักงาน ก.พ.