จรรยาข้าราชการสำนักงาน ก.พ. โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

  1. ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
  2. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
  3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  4. ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
  5. การไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
  6. การเคารพบุคคลและองค์การ
  7. การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง