รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. 2554-2559

เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และนำผลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม

รายงนการการติดตามประเมินผล.pdf