การเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรองต่างประเทศ : เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย เพื่อชาติและประชาชน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของระบบราชการ 4.0

การพัฒนาขั้นตอนการจัดทำยุทธศาสตร์การค้าตามแนวทางระบบราชการ 4.0

การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล

“Smart Medical Specimen Logistics 4.0”

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20 ปี จังหวัดบุรีรัมย์

เรียนรู้ เข้าใจ ปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ

การพัฒนาการจัดการข้อมูล (Big Data) ของสำนักงานประกันสังคม

รณรงค์ ลดมลพิษทางดิน

การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Digitalization) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)

การจัดทำฐานข้อมูลการประมงต่างประเทศ

ก้าวไปสู่ วศ. 4.0 กับนักวิทยาศาสตร์

คิด Innovation ยาก ???

สานพลังข้าราชการ 4.0 เพื่อเป้าหมายประเทศไทย 4.0