แนวทางการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1

การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

ข้อเสนอแก้ไขปัญหาสัปปะรดราคาตกต่ำจังหวัดราชบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพเชิงพื้นที่ของ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

การพัฒนาสินค้าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติสกลนครเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการตามรอยอารยธรรมขอม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

เศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์กับการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (FARM STAY) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

การพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2