OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


ทุนฝึกอบรมข้าราชการในภูมิภาค_ปี_2561_ณ_ประเทศญี่ปุ่น

This is an old revision of the document!


แนวทางการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1

การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

ข้อเสนอแก้ไขปัญหาสัปปะรดราคาตกต่ำจังหวัดราชบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพเชิงพื้นที่ของ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

การพัฒนาสินค้าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติสกลนครเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ทุนฝึกอบรมข้าราชการในภูมิภาค_ปี_2561_ณ_ประเทศญี่ปุ่น.1557733459.txt.gz · Last modified: 2019/05/13 14:44 by jarmjuree_ocsc.go.th