“ประชารัฐ” การพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ถอดบทเรียนจากเยอรมนีสู่ประเทศไทย

การส่งเสริมปัจจัยที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ

การเจรจาไกล่เกลี่ย เครื่องมือสู่ความสมานฉันท์

หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) กับการตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวคิดในการพัฒนาเมืองภายหลังการรวมประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในเวทีการแข่งขันเศรษฐกิจโลก

การเปลี่ยนแปลงองค์กร กับดักเดิม และมุมมองใหม่

การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทงานวัฒนธรรม

Delivering Justice

การรักษาคนไว้ในองค์กร

ภาวะผู้นำและการปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ภาวะผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ

การเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมความเข้มแข็งขององค์กร

การส่งเสริมการนำตนเองบนหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรเพื่อบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กปร.