การจัดทำค่านิยมหลักของจังหวัดเลย (Loei Core Values)

การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสู่ THAILAND 4.0 : บทบาทของภาครัฐ

การพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด

การส่งเสริมและการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด

การบริหารงานบุคคลภาครัฐที่กำลังถูกท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ กรณีจังหวัดอุทัยธานี

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย

“การดึงศักยภาพบุคลากรพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด”

Generation & Gender Mixture