Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ทุนฝึกอบรมสำหรับ_chro_ปี_2561_ณ_ประเทศเยอรมนี [2019/05/14 14:54] (current)
jarmjuree_ocsc.go.th created
Line 1: Line 1:
 +{{ :​ชัยวัฒน์_ชื่นโกสุม1.pdf |การจัดทำค่านิยมหลักของจังหวัดเลย (Loei Core Values)}}
 +
 +{{ :​ณัฐพล_ณัฏฐสมบูรณ์2.pdf |การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสู่ THAILAND 4.0 : บทบาทของภาครัฐ}}
 +
 +{{ :​บุญธรรม_เลิศสุขีเกษม3.pdf |การพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด}}
 +
 +{{ :​ปาณี_นาคะนาท4.pdf |การส่งเสริมและการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด}}
 +
 +{{ :​ภัคพงศ์_ทวิพัฒน์5.pdf |การบริหารงานบุคคลภาครัฐที่กำลังถูกท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง}}
 +
 +{{ :​แมนรัตน์_รัตนสุคนธ์6.pdf |การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ กรณีจังหวัดอุทัยธานี}}
 +
 +{{ :​วันชัย_คงเกษม7_.pdf |การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย}}
 +
 +{{ :​วีรัส_ประเศรษโฐ8.pdf |“การดึงศักยภาพบุคลากรพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด”}}
 +
 +{{ :​สยาม_ศิริมงคล9.pdf |Generation & Gender Mixture}}
 +
 +
 +