บทความจากผู้รับทุนฝึกอบรมระยะสั้น

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน HiPPS 13 ณ ประเทศสิงคโปร์

ทุนฝึกอบรมข้าราชการในภูมิภาค_ปี_2561_ณ_ประเทศญี่ปุ่น

ทุนฝึกอบรมข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ_ปี_2561_ณ_ประเทศญี่ปุ่น

ทุนฝึกอบรมข้าราชการระดับชำนาญการ_ปี_2561_ณ_ประเทศสิงคโปร์

ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง_talent_network_ปี_2561_ณ_ประเทศญี่ปุ่น

ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง Talent Network ปี 2561 ณ ประเทศเยอรมนี

ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ HR Unit ปี 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ทุนฝึกอบรมสำหรับ CHRO ปี 2561 ณ ประเทศเยอรมนี

ทุนฝึกอบรม Advanced Public Management ปี 2561 ประเทศไอร์แลนด์