พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ..

https://www.ocsc.go.th/node/3491

{{:link_web_มจร..jpg?direct|[[[[https://www.ocsc.go.th/node/3491]]]]