ระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล

รายละเอียด : เป็น Infographic แสดงถึงภาพรวมระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทุน นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านนักเรียนทุนของสำนักงาน ก.พ.