ว2 การคัดเลือกเพื่อบรรจุทุน ODOS เข้ารับราชการ

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุทุน ODOS เข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ.

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทุน บุคคลทั่วไป ข้าราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง