Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ว2_การคัดเลือกเพื่อบรรจุทุน_odos_เข้ารับราชการ [2018/09/05 12:03]
touchpong created
ว2_การคัดเลือกเพื่อบรรจุทุน_odos_เข้ารับราชการ [2019/04/09 15:58] (current)
thachakrits
Line 7: Line 7:
  
 {{:​ว2_การคัดเลือกเพื่อบรรจุทุน_odos_เข้ารับราชการ.jpg?​400|}} {{:​ว2_การคัดเลือกเพื่อบรรจุทุน_odos_เข้ารับราชการ.jpg?​400|}}
 +
 +==== กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ====
 +  * [[/​องค์ความรู้กฎหมาย/​หนังสือเวียน/​2561/​ว_2_การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ_1_อำเภอ_1_ทุน_ฯ|ว 2/2561 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ]]
 +
 {{tag> Infographic ข้าราชการ พิมพ์ใชรับรอง บรรจุ ทุน ODOS ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ศสล.}} {{tag> Infographic ข้าราชการ พิมพ์ใชรับรอง บรรจุ ทุน ODOS ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ศสล.}}