ว 5/2561 ทดแทนฉับไว คัดเลือกไว้ก่อนเกษียณ

รายละเอียด : เป็น Infographic ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกและประเมินบุคคลในระดับชำนาญการพิเศษแทนผู้ที่จะเกษียณล่วงหน้าได้
กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานภายใน สตป. รวมทั้งภายในสำนักงาน ก.พ.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง