สร้าง QR Code ง่าย ๆ ด้วย Google Sheets

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับการสร้าง QR Code ด้วย Google Sheets ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นหนึ่งในกลุ่มของ Google Drive เพื่อสามารถนำไปประยุกต์กับงานต่าง ๆ ได้
กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไป ข้าราชการ